مقالات

با توجه به مشکلات فنی و اجرایی موجود در شبکه ی برق سراسری کشور در خصوص تأمین برق، همیشه امکان بهره برداری از برق مناسب شهری برای تجهیزات الکتریکی میسر نیست. لذا مصرف کنندهها با توجه به اهمیت کاربری هرکدام از تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده، باید از یکی از تجهیزات پشتیبان برق بدون وقفه  استفاده نمایند.

آگهی